Βιβλιογραφία

1. American Academy of Dermatology, http://www.aad.org/dermatology-a-to-z/health-and-beauty/hair-care/tips-for-healthy-hair

2. Atanaskova Mesinkovska, N. Female Pattern Hair Loss Update: Diagnosis and Treatment. Dermatol Clin. 2013; 31:119–127.

3. Blume-Peytavi U. et al, Skin Academy: Hair, skin, hormones and menopause – current status/knowledge on the management of hair disorders in menopausal women.

4. Capilectine (Supplier’s Fact Sheet), Sederma France.

5. Claudine Piérard-Franchimont and Gérald E. Piérard. Alterations in Hair Follicle Dynamics in Women, BioMed Research International Volume 2013, Article ID 957432.

6. Deplewski D, Rosenfield L. Role of Hormones in Pilosebaceous Unit Development. Endocrine Reviews. 2000; 21 (4):363-392.

7. Dhurat R. and Saraogi P. Hair Evaluation Methods: Merits and Demerits Int J Trichology. 2009 (Jul-Dec); 1(2): 108–119.

8. Draelos Z. K. Hair cosmetics. Dermatol Clin. 1991;9(1):19-27.

9. DSM Products: Panthenol -The Beautifier (Technical brochure 2012).

10. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA); Scientific opinion on the substantiation of health claims related to biotin and energy-yielding metabolism (ID 114, 117), macronutrient metabolism (ID 113, 114, 117), maintanance of skin and mucous membranes (ID 115), maintanance of hair (ID 118, 2876) and function of the nervous system (ID 116) pursuant Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006 on request from the European Commission. EFSA Journal. 2009;7(9):1209-26.

11. Fischer T. W. The influence of melatonin on hair physiology (in German). Hautarzt. 2009; 60, 962-972.

12. Fischer T. W., Burmeister G., Schmidt H. W., Elsner P. Melatonin increases anagen hair rate in women with androgenetic alopecia or diffuse alopecia: results of a pilot randomized controlled trial. Br J Dermatol. 2004;150: 341-345.

13. Fischer T.W., Scholz G., Knoell B., Hipler U-C, Elsner P. Melatonin reduces UV-induced reactive oxygen species in a dose-dependent manner in IL-3-stimulated leukocytes. J Pineal Res 2001; 31: 39-45.

14. Fischer T. W. , Slominski A., Tobin D. J., Paus R. Melatonin and the hair follicle. J Pineal Res. 2008 (a); 44: 1-5.

15. Fischer T. W., Slominski A., Zmijewski M. A., Reiter R. J., Paus R. Melatonin as a major skin protectant: from free radical scavenging to DNA damage repair. Exp Dermatol. 2008(b);17; 713 – 730.

16. Fischer T. W., Zbytek B., Sayre R. M., Apostolov E. O., Basnakian A. G., Sweatman T. W., Wortsman J., Elsner P., Slominski A. Melatonin increases survival of HaCaT keratinocytes by suppressing UV-induced apoptosis. J Pineal Res 2006; 40: 18-26.

17. Floersheim G. L. An examination of the effect of Biotin on alopecia and hair quality. Z. Hautkr. 1991; 67: 246-255.

18. Forslind B. Structure and function of the hair follicle, in Camacho F “Hair and its Disorders: Biology, Pathology and Management”, Chapter 1; pag.3-15, Martin Dunitz Ltd 2000.

19. Garg S. and Messenger A. Alopecia Areata: Evidence-Based Treatments, Seminars in cutaneous medicine and surgery, 2009; 28:15-18.

20. Gehring W., Gloor M. Phototrochigram evaluation of hair growth products: results of a double-blind randomized study in women with androgenetic alopecia using an oral combination product of millet seed extract, L-cysteine, and calcium pantothenate, or placebo. Zeitschrift für Hautkrankheiten. 2000; 75:419-23.

21. Harrison S. and Bergfeld W. Diffuse hair loss: Its triggers and management, Cleveland Clinic Journal of Medicine, 2009 (June); Vol. 76; 6:361-367.

22. Hillmann K. Diagnosis of hair disorders. Semin Cutan Med Surg. 2009, Vol 28:33-38.

23. Kim J. B., Jung J. V., Ahn J. C., Hwang H. J. Antioxidant and anti-apoptotic effect of melatonin on the vestibulair hair cells of rat tricles. Clin Exp Otorhinopharmacol. 2009;2: 6-12.

24. Kobayashi H., Kromminga A., Dunlop T.W., Tychsen B., Conrad F., Suzuki N., Memezawa A., Bettermann A., Aiba S., Carlberg C., Paus R. A role of melatonin in neuroectodermal-mesodermal interactions: the hair follicle synthesizes melatonin and expresses functional melatonin receptors. FASEB J. 2005; 19:1710-1712.

25. Kobayashi N. Suzuki R., Koide C., Suzuki T., Matsuda H., Kubo M. Effect of leaves of Ginkgo biloba on hair regrowth in C3H strain mice (in Japanese). Yakugaku Zasshi 1993; 113(10):718-724.

26. Lenz H., Priorin® (Food), Priorin Science Pack 2.0, 2012, Bayer Consumer Care AG.
27. Madani S. and Shapiro J. Alopecia areata update, Journal of the American Academy of Dermatology, April 2000, Vol 42, Issue 4: 549–566.

28. Norwood O. Incidence of Female Androgenetic Alopecia (Female Pattern Alopecia), Dermatology Surgery. 2001; 27:1.

29. Pawlowski A., Kostanecki W. Effect of biotin on hair roots and sebum excretion in women with diffuse alopecia. Pol Med J. 1966;5:447-452.

30. Price V. Androgenetic Alopecia in Women (Review Article), Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings. 2003; 8:, 24–27.

31. Price V. 2003. Eur J Dermatol 2012; 22(3): 310-8.

32. Shapiro J., et al. Practical management of hair loss, Can Fam Physician. 2000; 46:1469-1477.

33. Sinclair R. Clinical Review: Male pattern androgenetic alopecia. BMJ. 1998; 317:865–9.

34. Sinclair R. Female pattern hair loss: Current treatment (Review Article), Clinical Interventions in Aging. 2007:2(2) 189–199.

35. Sinclair R. Male Pattern Androgenetic Alopecia. British Medical Journal. 1998 (Sep) 26; 317(7162):865-9.

36. Sinclair R. D. Healthy hair: what is it? J Investig Dermatol Symp Proc. 2007;12(2):2-5.

37. Slominski A., Fischer T. W., Zmijewski M. A., Wortsman J., Semak I., Zbytek B., Slominski R. M., Tobin D. J. On the role of melatonin in hair physiology and pathology. Endocrine 2005; 27:137-148.

38. Song Youn Park et al. Iron Plays a Certain Role in Patterned Hair Loss. J Korean Med Sci. 2013; 28: 934-938.

39. Trüeb R. M. Aging of hair. Journal of Cosmetic Dermatology. 2005; 4:60-72.

40. Trüeb R. M. Oxidative stress in ageing of hair. Int J Trichology. 2009; 1,6-14.

41. Trüeb R. M. Pharmacologic interventions in aging hair. Clin Interven in Aging. 2006;1(2): 121-129.

42. Trüeb R. M. Shampoos: ingredients, efficacy and adverse effects. J Dtsch Dermatol Ges. 2007;5(5):356-365.

43. Varvogli L. Stress Management Techniques: evidence-based procedures that reduce stress and promote health. Health Science Journal. 2011; Vol. 5, issue 2 :74-89.

44. Wentz E. Ten-year follow-up of adolescent-onset anorexia nervosa: physical health and neurodevelopment. Developmental Medicine & Child Neurology. 2000; 42:328-333.

45. Zouboulis C. C., Chen W. C., Thornton M. J., Qin K, Rosenfield R. Sexual hormones in human skin. Horm Metab Res. 2007 Feb; 39(2):85-95.

46. Alban Muller (International Supplier Factsheet), p. 5-6.

47. PROTEOL APL (Supplier’s Fact Sheet), July 2007.

48. Product formula

Σημείωση: Τα αποτελέσματα μελετών του Priorin® Extra βασίζονται σε μελέτες που διεξήχθησαν με προηγούμενη σύνθεση του Priorin® Extra. H νέα σύνθεση είναι εμπλουτισμένη με βιοτίνη, η οποία συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας των μαλλιών.